Logo > Etusivulle   Hallinto   Autopaikat   Historiaa   Linkkejä  
Ajankohtaista

Perustietoa

Aluekartta

Isännöinti/
toimitusjohtaja


Hallitus

Yhtiökokous

Yhteystiedot

Perustietoa Yliskallion Huolto Oy:stä

Kotipaikka

Helsinki, Laajasalo, Yliskylä, Yliskallion alue (Yliskylän luoteis osa).

Omistaja- osakasyhtiöt

 • Asunto Oy Aarholmankuja 4
 • Asunto Oy Kirkkosalmentie 2
 • Asunto Oy Kirkkosalmentie 3
 • Asunto Oy Kirkkosalmentie 4
 • Asunto Oy Kirkkosalmentie 5
 • Asunto Oy Kirkkosalmentie 6
 • Asunto Oy Degerö   (Jussaarenkuja 5)
 • Asunto Oy Jussaarenkuja 1
 • Asunto Oy Jussaarenkuja 3
 • Asunto Oy Jussaarenkuja 4
 • Asunto Oy Laajasalontie 27   (Isosaarentie 3)
 • Asunto Oy Koirasaarentie 3

Yhtiön tehtävä

Yhtiön tehtävänä on omistaa ja hoitaa kiinteistöyhtiönä omistajiensa asunto-osakeyhtiöiden asukas- ja vieraspaikoitusalueita. Yhtiöjärjestyksen mukaan sen kaikilla omistajilla on paikka yhtiön hallituksessa ja sen omistajat lähettävät edustajansa yhtiökokouksiin käyttämään sen ylintä päätäntävaltaa.

Yhtiön perustiedot

Yhtiö omistaa asuntoalueen reunoilla olevat neljä ajoneuvo paikoitukseen tarkoitettua tonttia:
49050 n:1, 49051 n:ot 7, 11, 19, joissa kolmessa ensin mainituissa on maanvaraiset kylmät autopaikoituskatokset kansipaikkoineen, osin varustettuna moottoriajoneuvojen sähkölämmitys-pistorasioilla. Paikoituskansien valmistumisvuosi on 1966.

Yhtiön talous

Yhtiö toimii pääasiassa ajoneuvopaikoitusmaksujen vuokratuloilla. Suuremmat investointikorjaukset rahoitetaan omistajien kaavoituksen mukaisten autopaikoituksen paikkojen määrän mukaisina osuusmaksuina.

Laajasalon Kukkakioski, osoitteessa Jussaarenkuja 2 on ollut yhtiön tontilla vuokralaisena lähes alusta asti.


Yhtiöjärjestys

(Jäljennös)

PATENTTI JA REKISTERIHALLITUS
Kaupparekisterijärjestelmä
5.02.2002
Y-tunnus: 0220119-9

YHTIÖJÄRJESTYS

Yritys- ja yhteisötunnus: 0220119-9
Kaupparekisterinumero: 182.221

Yhtiö: Yliskallion Huolto Oy
Käsittelevä toimisto: Kaupparekisteri
Arkadiankatu 6 A
00100 Helsinki, puh. 09 - 6939 500

Jäljennöksen sisältö:
Voimassaoleva yhtiöjärjestys 05.02.2002
Voimassaoloaika 05.02.2002 -

Laki ulkomaalaisten, sekä eräiden yhteisöjen oikeudesta omistaa ja hallita
kiinteätä omaisuutta ja osakkeita on kumottu 1.1.1993.
Siihen perustuvat yhtiöjärjestys- ja sääntömääräykset sekä sen nojalla tehdyt
merkinnät ovat mitättömiä.

Tiedot on tulostettu koneellisesti kaupparekisterijärjestelmästä.
Patentti- ja rekisterihallituksen paperille tulostettuna asiakirja on alkuperäinen
ilman allekirjoitusta.

---------------

Yliskallion Huolto Oy

YHTIÖJÄRJESTYS

1 §. Yhtiön toiminimi on Yliskallion Huolto Oy ja kotipaikka Helsinki.

2 §. Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita tontteja n:ot 7, 11 ja 19 korttelissa 49051 ja tonttia n:o 1 korttelissa 49050 Helsingin kaupungin 49. kaupunginosassa ja huolehtia sekä hoitaa tonteilla olevia autopaikkoja ja vuokrata niitä ensisijaisesti alueensa osakasyhtiöiden asukkaille sekä toissijaisesti ulkopuolisille pysäköintiä varten.

3 §. Yhtiön osakepääoma on kahdeksantuhatta (8.000) euroa. Osakkeiden nimellisarvo on kaksikymmentä (20 euroa).

4 §. Yhtiön käyttökustannukset katetaan yhtiön perimillä maksuilla. Vierailijoille osoitetut autopaikat ovat maksuttomia. Kaikki muut ovat maksullisia. Ulkopuolisten maksut voivat olla korkeammat. Yhtiökokous vahvistaa vuosittain perittävät maksut. Autopaikoituksen vaatimat investointikustannukset jaetaan osakasyhtiöille niiden sopimuspaikkojen suhteessa.

Yhtiön toiminta on järjestettävä siten, että sen tarkoitus toteutetaan kaikkien osakkaiden yhteiseksi hyödyksi.

5 §. Jos osake siirtyy muulle kuin yhtiön osakkaalle, on siirrosta ilmoitettava hallitukselle. Yhtiöllä on oikeus lunastaa osake voitonjakokelpoisilla varoilla 30 päivän kuluessa siitä, kun ilmoitus hallitukselle tehtiin siirronsaajan tarjoamasta hinnasta tai, jos saanto on vastikkeeton osakkeen viime verotusarvosta.

6 §. Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon yhtiökokous valitsee kaksitoista (12) varsinaista jäsentä sekä yhtä monta varajäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta niin usein kuin asiat sitä vaativat ja on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet hallituksesta on saapuvilla. Päätökset tehdään enemmistöpäätöksin. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan vaalissa arpa, muissa asioissa puheenjohtajan mielipide.

7 §. Yhtiön toiminimen kirjoittavat kaksi hallituksen jäsentä yhdessä tai toimitusjohtaja yksin.

8 §. Hallituksen tehtävänä on:

 1. johtaa yhtiön toimintaa lain, yhtiöjärjestyksen ja yhtiökokouksen päätösten mukaisesti sekä huolehtia siitä, että yhtiön kirjanpito ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty,
 2. kutsua osakkeenomistajat yhtiökokoukseen ja valmistella siinä käsiteltävät asiat,
 3. ottaa ja irtisanoa toimitusjohtaja,
 4. laatia yhtiön tilinpäätös toimintakertomuksineen,
 5. laatia ja esittää yhtiökokoukselle ehdotus tulo- ja menoarvioksi.

9 §. Yhtiön tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilinpäätös siihen kuuluvine asiakirjoineen on jätettävä tilintarkastajalle tarkastettavaksi seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Tilintarkastajien tulee antaa tarkastuskertomuksensa hallitukselle kuukauden kuluessa.

10 §. Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain toukokuun loppuun mennessä hallituksen määräämänä päivänä.
Ylimääräinen yhtiökokous jonkin asian käsittelemistä varten pidetään milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, joilla on vähintään yksi kymmenesosa (1/10) kaikista osakkeista, sitä kirjallisesti hallitukselta vaativat.

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava kaikille osakkaille joko kirjattuina kirjeinä tai muulla todistettavalla tavalla kirjallisesti neljä (4) viikkoa ja viimeistään yksi (1) viikko ennen kokousta. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on:

 1. esitettävä tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomus,
 2. päätettävä tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta,
 3. päätettävä toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta,
 4. päätettävä vastuuvapaudesta- hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
 5. vahvistettava seuraavan kalenterivuoden tulo- ja menoarvio sekä samalla määrättävä perittävät maksut,
 6. määrättävä hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajan palkkiot,
 7. valittava hallituksen jäsenet sekä varajäsenet seuraavaksi kalenterivuodeksi,
 8. valittava 1 tilintarkastaja ja 1 varatilintarkastaja,
 9. käsiteltävä muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Osakkeenomistajien yhtiökokouksen käsiteltäväksi haluama asia on kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle vähintään neljä ( 4 ) viikkoa ennen kokousta.


Sivun alkuun

Sivu päivitetty 23.7.2012